Община Крумовград въвежда система за разделно събиране на битовите отпадъци

Нов живот

Община Крумовград въвежда система за разделно събиране на битовите отпадъци – пластмаса и хартия. Във връзка с това от местната администрация призоваха жителите на общината да започнат да изхвърлят разделно отпадъците. Препоръчва им да сгъват кашоните и пластмасовите бутилки преди да ги изхвърлят в контейнериге, при възможност да компостират биоотпадъците, а компоста да използват като тор за обогатяване на почвата.

В призива си общината изразява убедеността си, че обединяването на усилията на общината, бизнеса и обществеността ще допринесат за екологосъобразното и добро управление на разделно събраните отпадъци.